یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

بهار را می خواهم

بهار را می خواهم. چقدر آرام به سویم حرکت می کند! هنوز 6 روز دیگر وقت دارم!

بهار را می خواهم. گویا راه دوری را طی می کند! 5 روز دیگر مانده.

بهار را می خواهم. پس مدرسه کی تمام می شود؟ نجاتم ده! 4 روز دیگر انتظار؟

بهار را می خواهم ولی نمی رسد. هر چه بیشتر فکر می کنم دیر تر می رسد. یعنی فقط سه روز مانده؟

بهار را می خواهم. در انتظار سالی زیبا و رهایی از دود! وای! دو روز دیگر!

بهار را می خواهم. یعنی چند ساعت دیگر تا فردا مانده؟


بهار می رسد. با تمام زیبایی ها! تعطیلی، سفر، عیدی، شوق دیدار و همه زیبایی هایی که ممکن است یک بار در سال دیده شود.


بهار را می خواهم. 364 روز مانده!